Inleiding

SAM is een maatschappelijke organisatie die werkt met –en voor mensen. Deze positie brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere met betrekking tot het gedrag van beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Gedrag richting onze klanten, onze samenwerkingspartners (en omgekeerd). Maar ook gedrag naar elkaar als naaste collega’s.

Het doel van deze gedragscode is het vastleggen en uitdragen van de normen die SAM

hanteert bij het beoordelen van gedrag van beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires en het gedrag van anderen. Kernwaarden van SAM zijn integriteit, eerlijkheid, respect en beleefdheid.

Onderstaand is dit uitgewerkt in een aantal algemene gedragsregels, in regels die betrekking hebben op de relatie met klanten en een deel dat ingaat op de relatie werkgever-werknemer.

De omgang met klanten is een andere dan de omgang met collega’s en de ene collega is de andere niet. In alle gevallen staat echter voorop dat ons gedrag voldoet aan de kernwaarden die hierboven zijn samengevat.

SAM legt zichzelf normen op, maar verwacht ook van haar bezoekers dat zij zich aan de gedragsregels houden. Zowel vanuit haar verantwoordelijkheid voor de sfeer als voor het algemene reilen en zeilen binnen de locaties van SAM. Als werkgever is SAM verplicht haar beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires een veilige en prettige werkomgeving te bieden.

 

Bij klachten van beroepskrachten, klanten en vrijwilligers omtrent de naleving van de code hanteert SAM een klachtenprocedure.

 

Beroepskrachten kunnen ook door de werkgever worden aangesproken op hun gedrag.

Als hiertoe volgens de directie aanleiding is, zal dit met inachtneming van de

arbeidsrechtelijke regels worden aangepakt en zijn de rechten van de werknemers hiermee gewaarborgd.

 

 

Reikwijdte gedragscode

  • Beroepskrachten

Deze code geldt voor alle beroepskrachten, directeur en bestuur van SAM.

  • Vrijwilligers en stagiaires

De gedragscode geldt ook voor vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden verrichten vanuit SAM.

  • Klanten, deelnemers en bezoekers

Van klanten, deelnemers, bezoekers en andere derden wordt verwacht dat zij zich aan de in deze algemene gedragscode opgenomen bepalingen conformeren.

  • Vaststelling en bekendmaking

Deze gedragscode is door directeur en bestuur van SAM vastgesteld op 12-09-2016

De gedragscode treedt in werking op  01-10-1016

 

De algemene gedragscode zal worden gepubliceerd op de website van SAM (extern) en op de Portal RegiCare (intern).

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen verklaring

 

Beroepskrachten

Alle personen die werkzaam zijn voor SAM. Hieronder vallen dus

werknemers, uitzendkrachten en freelancers, maar ook stagiairs en tijdelijke krachten.

Voor de werking van deze gedragscode worden vrijwilligers gelijk gesteld met beroepskrachten. Voor vrijwilligers geldt echter een andere klachtenregeling dan voor beroepskrachten.

 

Directeur

Binnen SAM heeft de directeur de rol van leidinggevende onder wiens verantwoordelijkheid een beroepskracht valt.

 

Sociaal werker

Binnen Sam heeft de sociaal werker een uitvoerende en verbindende rol. Vrijwilligers en stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de sociaal werker.

 

Ongewenste omgangsvormen

Handelingen van beroepskrachten, klanten, vrijwilligers en/of stagiaires die door anderen

vernederend of intimiderend kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen in elk

geval seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en belaging/ stalking. Essentieel is dat degene die het gedrag ondergaat, bepaalt wat als ongewenst wordt beschouwd.

 

Algemene gedragsnormen

 

Eigen verantwoordelijkheid voor gedrag

Elke medewerker (in dienst van SAM of vrijwillig) zorgt er voor dat hij/zij, desgevraagd, verantwoording kan afleggen over eigen handelen zonder zich te verschuilen achter regels of collega’s.

 

Respectvol gedrag

  • De omgang tussen beroepskrachtenen, klanten vrijwilligers en stagiaires en die tussen beroepskrachten onderling, wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd.
  • Handelingen die kunnen worden beschouwd als ongewenste omgangsvormen zijn niet toegestaan en worden dus niet geaccepteerd.
  • Bij de bepaling of een handeling ongewenst is, is de subjectieve beleving van het slachtoffer doorslaggevend. Wat voor de ene persoon gewenst is, kan door een andere persoon als ongewenst worden beschouwd.
  • Van elke medewerker (in dienstverband of vrijwillig) wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen (en de grenzen) van anderen en dat zij indien nodig hun eigen grenzen aangeven.

 

Afspraak is afspraak

Gemaakte afspraken komen we na, tenzij overmacht of onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval leggen we dit tijdig uit. De oude afspraak blijft in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt.

 

Transparantie

Wanneer er gevraagd wordt uit te leggen waarom wij iets wel of niet doen, dan leggen we dit uit, vanzelfsprekend met inachtneming van privacyregels en met gevoel voor de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. We zijn hierin bereid om anderen onze werkwijze te laten zien en beschouwen vragen hierover als verzoeken om informatie en niet als ongewenste inmenging.

 

 

Privacy

Gegevens van beroepskrachten, klanten, vrijwilligers en stagiaires worden slechts gebruikt binnen de kaders van de afgesproken werkzaamheden en voor dat doel waarvoor de gegevens zijn opgesteld of zijn verstrekt.

Gegevens van betrokkenen worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de klant daarvoor toestemming heeft gegeven of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat (handelen conform privacy document van SAM).

Voor beroepskrachten, vrijwilligers en/of stagiaires die persoonsgegevens verwerken in het digitale registratiesysteem RegiCare zijn aanvullende eisen; zij dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen alvorens inloggegevens te ontvangen.

 

Eigendommen van anderen

In alle gevallen respecteren wij de eigendommen van anderen. Goederen van anderen en bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig behandeld. Bij het accepteren van goederen in bewaring of bruikleen beoordelen wij of wij kunnen instaan voor de zorgplicht die hieruit voortvloeit en worden afspraken schriftelijk vastgelegd.

 

Melding van problemen

Situaties die in strijd zijn met deze code, dienen altijd bespreekbaar te zijn. Dit betekent doorgaans dat dit in eerste instantie bij de direct betrokkene(n) zelf wordt aangekaart. Als dit niet tot de gewenste opheldering leidt dan meldt degene die de normoverschrijding constateerde, na voorafgaande mededeling aan betrokkene, dit bij verantwoordelijke directeur van SAM.

 

Omgang met klanten en anderen

SAM is te allen tijde aanspreekbaar op de kwaliteit en het gedrag van haar beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires.

De organisatie zal signalen van klanten, bezoekers, vrijwilligers en derden op dit

gebied serieus onderzoeken en, waar nodig en mogelijk, maatregelen nemen.

 

Beroepscode, professioneel gedrag

De beroepskracht laat zich bij contacten met klanten en anderen leiden door de gedragscode SAM en, indien van toepassing, door de gedragsregels voor zijn beroepsgroep en de eigen beroepscode.

 

Professionele uitstraling

De beroepskracht vertoont geen aanstootgevend gedrag in houding, woord en kleding.

De uiterlijke verzorging is representatief en wordt mede bepaald door functie en werkkring.

 

Relatie met de klant

Het is de beroepskracht niet toegestaan om met een klant waarmee hij een

hulpverleningsrelatie heeft, een seksuele of anderszins affectieve relatie aan te gaan.

Als een beroepskracht een familierelatie of een vertrouwensrelatie heeft met een klant of

bezoeker, dan dient hij hiervan melding te doen aan directeur SAM.

 

Aannemen van geld en/of geschenken

Het kan voorkomen dat een klant of bezoeker zijn waardering kenbaar wil maken met een geschenk. Echter er worden geen geschenken of geld aangenomen van klanten of derden.

 

Klachten van klanten en anderen

Klanten, vrijwilligers, bezoekers en derden kunnen de organisatie aanspreken op de

naleving van deze code. Bij klachten over het gedrag van een beroepskracht kunnen zij zich wenden tot die beroepskracht of tot de directeur. Zie klachtenprocedure SAM.

 

 

Ongewenst gedrag van klanten en anderen

SAM verwacht van klanten, bezoekers en derden dat zij zich aan de beschreven gedragsregels conformeren. Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten vanuit SAM zullen voorafgaand aan het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst kennis hebben van de gedragscode van SAM. De begeleidende beroepskracht zal hen hier over informeren.

Norm overschrijdend gedrag kan onder omstandigheden leiden tot een bezoekverbod of het staken van de hulpverlening.

 

Werkrelatie

 

Arbeidsrelatie

Bij het aangaan, wijzigen of beëindiging van de arbeidsrelatie tussen individuele persoon en SAM worden objectieve criteria gehanteerd en spelen verboden discriminatiegronden geen rol.

 

Gedrag op de werkvloer

Beroepskrachten gaan met respect met elkaar om en vermijden ongewenste omgangsvormen. Directeur van SAM vervult in deze een voorbeeldfunctie en mag worden verwacht dat zij optreedt tegen ongewenste omgangsvormen van collega’s onderling. Klachten hieromtrent worden door de directeur serieus genomen.

 

Melding affectieve relaties

Affectieve relaties tussen beroepskrachten onderling kunnen gevolgen hebben voor de werkrelatie. Beroepskrachten zijn verplicht hiervan melding te doen bij de directeur SAM.

 

Bedrijfseigendommen

De beroepskracht beheert eigendommen die door SAM aan hem zijn toevertrouwd

zorgvuldig. Het is niet geoorloofd eigendommen van SAM zonder voorafgaande toestemming mee te nemen en te gebruiken voor andere dan de eigen werkzaamheden. Bij beëindiging van het dienstverband geeft de werknemer uiterlijk op de laatste werkdag alle eigendommen van de werkgever (bijvoorbeeld sleutels, telefoon en laptop) af aan de directeur SAM.

 

Telefoon, internet en email

Het telefoon-, mail- en internetsysteem van SAM wordt aan de beroepskracht, vrijwilliger en/ of stagiaire beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik. Beperkt gebruik van deze bedrijfsmiddelen middelen voor privé- doeleinden is toegestaan.

Het is niet toegestaan de bedrijfsmiddelen te gebruiken voor het bezoeken van internetsites met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, (seksueel) intimiderende of aanstootgevende inhoud.

De beroepskracht dient het risico op het ontvangen van een virus op zijn computer zo veel mogelijk te vermijden. Het gebruik van privé hard- en software is niet toegestaan, tenzij voorafgaande toestemming door de directeur is afgegeven.