De dagverzorging in Rijngaarde biedt een gestructureerde daginvulling passend bij de doelgroep van ouderen met psychogeriatrische problematiek.

Aan hen wordt individuele en groepsgewijze ondersteuning gegeven middels een activiteitenaanbod dat enerzijds is gericht op het bieden van structuur en houvast, en anderzijds gericht is op het in stand houden en prikkelen van de nog aanwezige functies.
Door deelname aan de dagverzorging worden mantelzorgers en reguliere zorgverleners ontlast, en is het mogelijk langer in de eigen woonomgeving te blijven functioneren.

Voor wie is dagverzorging?
Mensen met psychogeriatrische problematiek, gediagnosticeerd door de huisarts of zonodig door een geriater.
Er moet een indicatie zijn van de WMO voor dagdelen begeleiding in groepsverband (in het verleden was dit van de CIZ)

Wat gebeurt er op de dagverzorging?
Gemiddeld bezoeken 16 tot 18 deelnemers per dag, verspreid over 5 dagen, de dagverzorging.

Wij zijn geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Er wordt een breed scala van activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld:

  • Het lezen van de krant
  • Bewegingsactiviteiten
  • Spelletjes zoals sjoelen, klaverjassen, biljarten enz.
  • Muziekactiviteiten
  • Reminiscentie
  • Geheugentraining
  • Creatieve activiteiten

Om 12 uur wordt er een broodmaaltijd verstrekt, maar tegen een geringe vergoeding kan men ook gebruik maken van een warme maaltijdvoorziening.

Kwaliteit:
De geboden zorg voldoet aan kwaliteitsnormen. Voor iedere deelnemer wordt een zorg/leefplan opgesteld. Dit wordt minstens 1 keer per jaar besproken met de deelnemer en/of diens familie.
Het zorgleefplan is de leidraad bij de zorg die aan de deelnemer wordt geboden.

Praktische gegevens:

De dagverzorging valt onder verantwoordelijkheid van SAM en Zorgpartners Midden Holland.
In overleg met de zorgcoördinator worden afspraken over deelname gemaakt.

Belangstelling?
1 Toegang met een WMO indicatie die u zelf, of de huisarts, of een medewerker van Tandem kunt aanvragen.
2 Particuliere deelname als er geen indicatie verstrekt wordt, kan ook tegen het geldende tarief.

Wilt u meer informatie?
Bel naar onze zorgcoördinator dagactiviteiten, telefoon 0172-612413, of gebruik het contactformulier